Аспірантура

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2022 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2022 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

ПРОГРАМА вступних фахових випробувань до аспірантури соціологічного факультету

Аспіранти

Інформація про освітньо-наукову програму:

Освітньо-наукові програми

Сертифікат про зразкову акредитацію освітньо-наукової програми

Робочий навчальний план аспірантів

Навчальні плани

Навчання та викладання за освітньо-науковою програмою (ОНП):

 1. Забезпечення якості ОНП
 2. Наукові теми досліджень
 3. Наукові школи
 4. Школи соціолога
Навчальні дисципліни

Обов’язкові:

 • Методологія та методи соціологічного дослідження
 • Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень
 • Соціологія ХХІ століття
 • Філософські засади та методологія наукових досліджень
 • Іноземна мова для аспірантів
 • Підготовка грантових заявок

За вибором

Перелік дисциплін за вибором аспіранта, що пропонується на наступний навчальний рік, представлено в плані навчального процесу і затверджено вченою радою соціологічного факультету (протокол № 2 від «15»лютого 2019 р.).

Вибір аспіранта відображається в його індивідуальному навчальному плані. Анотації вибіркових дисциплін.

Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін: Положення про організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна

 • Цикл професійної підготовки (ВБ 1) (аспірант обирає три дисципліни)
 • Соціальні комунікації у сучасному світі
 • Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження
 • Українські революції в порівняльній перспективі
 • Університетська освіта в сучасному світі
 • Цикл професійної та практичної підготовки (ВБ 2) (аспірант обирає одну дисципліну)
 • Європейські студії
 • Cучасне українське суспільство: соціологічний аналіз
 • Культура довіри в сучасному світі
 • Практика
 • Асистентська педагогічна практика

Програма асистентської педпрактики

Викладачі

Кадровий склад

Інформація про викладачів

Резюме викладачів:

Бакіров Віль Савбанович

Голіков Олександр Сергійович

Дублікаш Тетяна Миколаївна

Кізілов Олександр Іванович

Литовченко Артем Дмитрович

Мурадян Олена Сергіївна

Мусієздов Олексій Олександрович

Ніколаєвський Валерій Миколайович

Нікулін В'ячеслав Сергійович

Сокурянська Людмила Георгієвна

Сорока Юлія Георгіївна

Стародубцева Лідія Володимирівна

Філіппова Ольга Аркадіївна

Фоломєєв Максим Анатолійович

Хижняк Олександр Володимирович

Хижняк Лариса Михайлівна

Вступ до аспірантури

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Програми фахових вступних іспитів

зі спеціальності - 054 Соціологія

зі спеціальності - 061 Журналістика, Додаткове випробування

Критерії оцінювання вступних випробувань

Спеціалізована вчена рада № Д 64.051.15